Nhóm đối tượng được tăng lương liên tiếp vào tháng 7 và tháng 8/2023?

TTSK – Sắp tới sẽ có sự điều chỉnh mức lương cơ sở. Những nhóm đối tượng này sẽ có hai lần tăng lương do có sự thay đổi về mức lương cơ sở từ ngày 1/7 và quy định mới về mức khoán quỹ phụ cấp có sự điều chỉnh từ ngày 1/8.

Cụ thể, bên cạnh việc lương cơ sở sẽ tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023, riêng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố sẽ được tăng thêm lương vào tháng 8/2023.

Từ 1.7.2023, công chức, viên chức được tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng/tháng

Theo Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Trường hợp Luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên thì được hưởng hỗ trợ hàng tháng.

 

 

2 lần tăng lương của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Lần tăng lương thứ nhất vào tháng 7/2023

Hiện nay theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì mức khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố sẽ tăng lên.

 

 

Lần tăng lương thứ hai vào tháng 8/2023

Từ ngày 1/8/2023, Nghị định 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định 34/2019/NĐ-CP). Trong đó, mức phụ cấp mới với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sẽ được điều chỉnh phụ cấp từ 1/8/2023

Một là, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo: Được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

Hai là, đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại mục một được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Ba là, trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại mục một và hai được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

 

 

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Với 2 đợt điều chỉnh mức khoán quỹ phụ cấp này thì “tiền lương” của người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng sẽ được tăng 2 lần.

Theo nguoiduatin


 

0886055166
0886055166